Müzayede Kuralları

-) Eskinin Tozu, müzayede firmasıdır ve ürünleri alan (“Alıcı”) ve ürünleri satan (“Satıcı”) arasında aracı konumundadır. 

2-) Eskinin Tozu, üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Ürünlerin satıldığı sayfada ürün için yazılan fiyat açılış fiyatıdır ve bu fiyat başlangıç fiyatı olarak kabul edilir.

3-) Komisyon oranı her mezat için farklılık gösterebilmektedir.

4-) Müzayedede listelenen ürünler www.eskinintozu.com isimli internet adresinde yer alan, ürünlerin her birisi için düzenlenmiş sayfalarda sergilenir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Eserlerin yer aldığı ilgili sayfalarda  eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir. Eskinin Tozu sadece ürünlerin ayıplı olması ve eserlerin internet sayfasında yer alan bilgilerden gözle görülür bir şekilde farklı olması sebebiyle iade kabul eder. Bunun dışında, Alıcı ürünleri müzayedeyi manipüle etmek gibi sebeplerden dolayı iade ederse veya iade sebebiyle pey veren diğer Alıcılar, Satıcılar ve Eskinin Tozu zarara uğrarsa, Eskinin Tozu o Alıcı’nın üyeliğini engelleme, askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı fesih etme hakkına sahip olacaktır. Bu durum Eskinin Tozu için haklı bir sebep teşkil edecektir.  

5-) Müzayedeye girilen peyler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.  Yanlış verilen peyler için Eskinin Tozu'na bilgi verilmelidir. Eskinin Tozu durumun doğruluğunu değerlendirdikten sonra, diğer Alıcıların ve kendisinin zarara uğramaması şartı ile yanlış verilen peyleri iptal edebilir. Bu sebeple peylerin iptali Eskinin Tozu'nun inisiyatifindedir. Düzenli olarak pey iptali yapan Alıcı'ların üyelikleri, yazılı uyarı yapılmasına rağmen bu davranışı sürdürmeleri halinde Eskinin Tozu tarafından askıya alınır. 

 

6-) Eskinin Tozu bir hafta içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumun tekrarlanması halinde iptali birden çok kez talep eden üyenin üyeliği askıya alınır. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde Eskinin Tozu avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır. 

7-) Alıcıların satın aldığı ürün veya ürünlerin mülkiyeti, Alıcı ücreti tamamen ödedikten sonra, Alıcı’nın üzerine geçecektir.

8-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder. Üye tarafından verilen peyin geçilmesi halinde üye e-mail ile bilgilendirilir.

9-) Mezatlarımız sadece internet üzerinden düzenlenmiştir. Online müzayedelerin başlangıç ve bitiş tarih bilgileri ilgili müzayedenin sayfasında belirtilmiştir. Online müzayedelere katılabilmek için www.eskinintozu.com adresine üye olmak zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar. 

10-)  Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in bedelinin,  Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan eser(ler)in bedelinin tamamını,7. Maddede belirtilen depolama ücretlerini ve Şirket’in satın alınan eser(ler)le ilgili yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür.

11-)Üyeler, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, üyelere posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Üye, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Eskinin Tozu'na bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Eskinin Tozu verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin üyeye hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir. Alıcı vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder. Beyan ettiği bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanan sonuçlardan Eskinin Tozu sorumlu değildir. Eskinin Tozu'nun yanlış beyanları saptaması durumunda, yanlış beyan veren üyelerin üyeliğini iptal etme veya askıya alma hakkı vardır.  

12-)  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, eserlerin orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikri ve sınai hakların ihlali olması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. Eskinin Tozu satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir. 

13-)  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, tüketiciye tanınan cayma hakkının, müzayede de satılan ürünün teslim edilmesinden sonra 14 gün içerisinde kullanılması halinde, ürün tüketiciden iade alınır ve ücreti tüketiciye geri ödenir.  Bu durumda Eskinin Tozu, tüketiciye geri ödenen satış ücretini, eserlerin satışını talep eden Satıcıdan, Eskinin Tozu'na geri ödenmesini talep ederek, Satıcıya rücu etme hakkına sahiptir. Eğer Eskinin Tozu, Satıcıya, henüz bir ödeme yapmamışsa, tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde ödemeyi Satıcıya yapmayacak, tüketiciye geri iade edecektir. Tüketiciden iade alınan ürünler ise ürünlerin satışını talep eden Satıcıya iade edilecektir. Satıcı dilerse ürünleri tekrar satma hakkına sahiptir. 

14-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar Eskinin Tozu'nun yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz. 

15-) Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderilebilir. Bunları almak istemiyorsanız info@eskinintozu.com  adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir. 

16-) Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez. 

17-) Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

18-) Sitemize üye olan Alıcılar ve  Eskinin Tozu'na satılması için ürün veren satıcılar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar. 

19-) İşbu Sözleşme Eskinin Tozu tarafından tek taraflı bir şekilde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Eskinin Tozu tarafından internet sayfası aracılığı ile üyelere duyurulur.